LEGALCAT ADVOCATS & CONSULTORS

CONTACTE
CITA PRÈVIA
ENVIAR MISSATGE

LegalCat Advocats & Consultors
Avda. Prat de la Riba, 57, 1º1ª

25004 - Lleida

Email: info@legalcat.es
T. 973 83 60 60

T. 616 009 689

T. 627 890 447


 

EL DESPATX

LegalCat Advocats & Consultors és una firma multidisciplinar amb seu a la ciutat de Lleida i amb àmbit d'actuació així mateix a Barcelona, Tarragona, Saragossa i Osca, formada per advocats d'acreditada solvència professional, i especialitzats en diverses matèries, havent-se consolidat com a especialistes en negligències mèdiques i en matèria de responsabilitat civil derivada del dret sanitari públic i privat, oferint exhaustius serveis d'assessorament legal caracteritzat per una profunda defensa tècnic-legal de cada cas encomanat, amb l'objectiu d'obtenir la indemnització màxima, realitzant sempre un estudi previ de viabilitat medicolegal, tractant cada assumpte amb dedicació i confidencialitat.

 

Així mateix, som especialistes en resolució de casos d'abusos bancaris: Participacions preferents, deute subordinat, Swaps, dació en pagament, i hipoteques.

 

 

ESPECIALITATS

NEGLIGÈNCIAS MÈDIQUES

La negligència mèdica, els errors mèdics, el retard en el diagnòstic i / o en el tractament i la responsabilitat per danys (infecció hospitalària, pròtesis defectuosa, ....) En l'àmbit sanitari pot produir-se tant si Un. Ha estat atès per la sanitat pública com per la sanitat privada. Per reclamar per un possible error o negligència mèdica és imprescindible un assessorament molt especialitzat i la necessària col·laboració entre diferents professionals veritables coneixedors del Dret Sanitari i de la ciència mèdica.

INCAPACITAT 
LABORAL 
PERMANENT

Quan una persona es troba amb una malaltia, lesió o trastorn de la salut que li impedeix continuar exercint l'activitat laboral que venia desenvolupant fins a aquest moment, s'origina una incapacitat per realitzar l'activitat laboral, que es convertirà en permanent quan la persona no pugui , per la magnitud i importància de la seva malaltia o lesió, tornar a exercir aquella a la qual es venia dedicant. Per això, es té dret a una pensió per incapacitat laboral.

INSOLVÈNCIA
SEGONA
OPORTUNITAT

La Llei de Segona Oportunitat permet exonerar particulars i petits autònoms del pagament de deute a creditors privats com els bancs, sempre que es demostri que es va actuar "de bona fe" i que es va intentar arribar a un acord extrajudicial amb els creditors privats. Dirigida a petits empresaris i persones particulars que d'aquesta manera troben un vehicle legal en cas que la seva aventura emprenedora hagi fracassat i no puguin fer front als deutes.

FRAUS MULTIPROPIETAT

El Tribunal Suprem ha fixat doctrina sobre com interpretar la Llei que regula l'aprofitament per torns d'apartaments turístics, de manera que qualsevol contracte signat a partir d'aquesta data ha de tenir una durada limitada. La llei anterior reconeixia la possibilitat de, en els "règims preexistents" a la seva entrada en vigor, el client pogués donar la seva conformitat davant de notari per mantenir aquest contracte per temps indefinit.

SUCCESSIONS I HERÈNCIES

El dret de successions o dret successori és aquella part del dret privat que regula la successió mortis causa i determina el destí de les titularitats i relacions jurídiques tant actives com passives d'una persona després de la seva mort. Quan concorren una pluralitat d'hereus a la successió, sovint apareixen problemes d'interpretació de dret.

RECLAMACIONS 
BANCARIES

Una clàusula es considera abusiva quan origina un desequilibri entre les parts, i / o quan l'entitat financera no ha informat adequadament al client respecte a la inclusió d'aquesta clàusula en el contracte o de les conseqüències que pugui comportar en el futur. El resultat de reconèixer-legalment, una clàusula contractual com abusiva, comporta la retrocessió o recàlcul de tots els costos, i fins i tot la seva nul·litat de ple dret.

 
 

L'EQUIP

Fes sempre el que creguis que has de fer